Home » Blog » VIRI is proud to have joined the Global EverGreening Alliance

VIRI's Blog

VIRI is proud to have joined the Global EverGreening Alliance

VIRI is proud to have joined the Global EverGreening Alliance. 

The Global EverGreening Alliance is dedicated to:

– Reversing climate change

– Restoring degraded lands

– Improving livelihoods worldwide

—-

VIRI tự hào được làm thành viên của Liên minh EverGreening Toàn cầu

Liên minh EverGreening Toàn cầu vì mục tiêu: 

 – Đảo ngược các tác động của  biến đổi khí hậu

– Phục hồi đất bạc màu

– Cải thiện sinh kế trên toàn thế giới

#GreenUptoCoolDown #EverGreeningtheEarth #GenerationRestoration #NGO #ClimateChange #Sustainability #RegenerativeAgriculture #ClimateJustice #NoPlanetB

#VIRI

Instagram

Twitter

Facebook

LinkedIn

Viri